بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :

آهــــای پســــر ... 

حواســــت باشــــه ...! 

ایــــن دختــــری كــــه بــــه تــــو دل داده , 

خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ... !

لیاقــــت داشتــــه بــــاش ..............!

[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:53 ] [ ترنم ] [ ]